TR | EN | RU

YOO MİMARLIK A.Ş.

KVKK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

YOO MİMARLIK A.Ş.olarak verisorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Şirketimiz; iş başvurusu yapan Çalışan adaylarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; Çalışan Adaylarının; Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme, ilkelerine bağlı olarak kişisel verileriniz kategori edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik Kartı bilgileri,)

İletişim bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi) verileriniz,

Mesleki deneyim bilgi ve belgeleri: eğitim belgeleri, bitirilen kurs belgeleriniz,

ve Referans bilgileriniz;

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan ve Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve doğru değerlendirilebilmesi, Referans olunan çalışan adayına ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi, amaçlarıyla,

Kameralar vasıtasıyla işlediğimiz Görsel Verileriniz; Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla, işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirketimiz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır. Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan ve Stajyer Adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi amacıyla, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere, hizmet alınan insan kaynakları danışmanlarına ve şirketlerine, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, bilgi alma yetkisi olan kamu kurumlarına aktarabilmektedir.

 

VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, web sitesi ve diğer dijital yollar kullanılarak, başvuru formu, e-posta ve KEP yoluyla bilgi iletilmesi, mülakat değerlendirmesinde bizzat görüşülerek, Hizmet alınan İnsan Kaynakları Şirketleri ve danışmanlarından sağlanan bilgiler ve referanslar aracılığı ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alanKişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan hukuki sebeplerden,

Madde. 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Madde. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Madde. 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,

Maddelerine uygun olarak toplanmakta olup, yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

Kişisel verileriniz değerlendirme süresi sonunda, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amacıyla 6 ay saklanacak bu süre sonunda imha edilmektedir.

 

HAKLARINIZ

YOO MİMARLIK A.Ş.   KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK 13. Madde kapsamında Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;  

Başvurunuzu, BAYILDIM CAD VİŞNEZADE MAH No:NO:6 34357 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] (KEP) adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz,

Başvurularda;

Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu, belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurular YOO MİMARLIK A.Ş. tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı             : YOO MİMARLIK A.Ş.

Telefon                       : 2122277133

Adres                          : BAYILDIM CAD VİŞNEZADE MAH No:NO:6

  34357 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL

E-Posta                      : [email protected]

KEP Adresi                 : [email protected]

 

ENTRARRU